Krolf

Nyt fra Krolf

Beretning fra Krolf til generalforsamlingen 30. marts 2022

Fra 1. januar 2021 blev vi en afdeling under ØAI. Jeg vil ikke trætte med hvad det har adstedkommet af chikane fra Norddjurs krolf, der er en klub der består af de der ikke ønskede at være en del af fællesskabet i ØAI. Vi må konstatere at vi befinder os på kommunal jord, hvor vi så har anlagt et krolfanlæg. Det er kommunens opfattelse at anlægget kan benyttes af andre end os, jfr. Folkeoplysningslovens bestemmelser. Det forhold at det er os der har etableret anlægget, giver os – efter kommunens mening – ikke særrettigheder. Vi er yderligere underlagt et kommunalt bookingsystem, som kender fra idrætshallerne, når vi ønsker spilletid

I årets løb har vi mistet 3 medlemmer. Poul Gregersen som afgik ved døden og 2 der bor i Randers, men som valgte at spille i Uggelhuse, der var nærmere deres bopæl. Vi har dog fået 1 nyt medlem og arbejder ihærdigt på at få flere især i Øster Alling. Vi har stort set haft mulighed for at spille hele vinteren 2 gange ugentlig, tirsdag og fredag kl. 13 og efter 1. april kl. 14.

Vi bruger ØAI bladet til at informere om vore aktiviteter. Vi sendte en jule- og nytårshilsen til krolfklubberne i Holbæk og Ørsted med ønsket om en nærmere kontakt. Det har nu resulteret i at vi arrangerer et lille krolfstævne omfattende de 3 foreninger fredag den 3. juni kl. 14 i Øster Alling. På et afdelingsmøde den 8. marts blev budgetforskal for 2022 godkendt og Gunnar Kvist, Steen Dybdal og Orla Lund valgt til afdelingsudvalget med Orla som formand.

Den 10. maj kl. 18.30 inviterer vi interesserede til et lille arrangement på krolfanlægget, hvor de kan stifte nærmere bekendtskab med spillet og vi byder på en kop aftenkaffe og en hyggelig snak 

December 2020

På en ekstraordinær generalforsamling i Norddjurs krolfklub lørdag den 19. december, der afholdtes i det fri på terrassen ved krolfhuset på stadion, besluttede medlemmerne enstemmigt, at klubben sammenlægges med ØAI med virkning fra 1. januar 2021 og fra denne dato bliver en afdeling i ØAI under navnet ØAI Krolf.

ØAI’s hovedbestyrelse havde på sit møde d. 9. december besluttet at imødekomme Norddjurs Krolfklubs anmodning af 3. marts d.å. om sammenlægning med ØAI med virkning fra 1. januar 2021. Generalforsamlingen var berammet til start kl. 10, på terrassen ved klubbens læskur. Oprindeligt skulle den være afholdt onsdag den 16. i klubhuset, men grundet corona restriktionerne måtte den flyttes til afholdelse udendørs lørdag.

Kort før mødestart mødte ordensmagten, i form af 2 venlige betjente, op på pladsen. De havde fået oplyst at der skulle foregå et møde på pladsen. Efter at de havde konstateret at der herskede ro og orden og med formaning om overholdelse af de gældende coronarestriktioner, forlod de atter stedet. Vi kan så gisne om hvem der ønskede at skade klubben gennem en sådan henvendelse!!! Men det er betryggende at ordensmagten tager sine pligter alvorligt, så selv små opgaver – og anonyme henvendelser prioriteres så højt!

Herefter kunne generalforsamlingen sættes i gang. I første omgang med kaffe og rundstykker og en lille en til ansigtet, hvorefter formanden Orla Lund glædede sig over den store opbakning fra medlemmerne. Grundet forsamlingsforbuddet var der kun 10 til stede. Men et antal medlemmer havde allerede afgivet deres stemme og straks gået igen. Til dirigent valgtes Svend Aage Simonsen, som konstaterede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indvarslet. Der var kun 1 pkt. på dagsordenen. Det er der redegjort for i indledningen til denne artikel. Formanden sluttede med at takke for fremmødet og vi ser nu frem til et godt samarbejde med ØAI fra 1. januar.

Oktober 2020

Indvielsen af ”krolfhuset” 3.10.2020

De bange anelser om hvorvidt vejret holdt blev gjort til skamme lørdag den 3. oktober. Frygten for regn viste sig at være ubegrundet. Det blæste godt, men læbæltet, der omkranser krolfanlægget, holdt vinden væk. Man startede med morgenkaffe på den overdækkede terrasse, hvorefter de 16 fremmødte blev delt ind i 4 hold til en lille turnering i dagens anledning. Til bedste herre, dame og par var der, foruden æren, vinpræmier.

Frokosten bestod af grillpølser, øl og sodavand. Der var annonceret med åbent hus om eftermiddagen. Der kom ikke så mange, hvilket kan skyldes vejret. Men de ivrige krolfspillere benyttede lejligheden til at dyste mod hinanden. Det er ikke sikkert at alle ved hvad krolf er. Kort fortalt er det en blanding af golf og krocket. Man bruger en stok til at slå med og en kugle til at slå på. Denne kugle skal i et hul. Banen har 12 huller og det drejer sig om at komme igennem banen med færrest slag. Vi har et super anlæg med 3 baner. Hvis du kunne være interesseret i at spille krolf, spiller vi tirsdag kl. 13 og lørdag kl. 10. Vi spiller året rundt.

Vinder Dame: Bodil Sørensen. Vinder Herre: Orla Lund. Vinder Par: Poul Erik Hansen og Preben Nielsen.